Languages

A Albanian

B Bangla, Brazilian Portugese, Bahasa Indonesian

C Chinese_simplified, Chinese_traditional, Croatian, Czech

D Danish, Dutch, Dutch Belgian

E English

F Filipino, French

G German

H Hindi

I Indonesian, Italian

J Japanese

K Korean

L Lithuanian

P Polish, Portugese

R Russian

S Spanish-mexico, Spanish-Argentina, Spanish-Cuba, Spanish-Spain Spanish-Colombia

U Urdu

V Vietnamese